GIA COMUNICAZIONE di Giorgio Ariu
Dal 1971 raccontiamo e promuoviamo le meraviglie della Sardegna: le sue coste, la sua gente e le sue tradizioni. Attraverso le nostre riviste, i nostri libri, e le campagne su misura per ogni ente pubblico e privato. La nostra Casa Editrice offre sistemi integrati di comunicazione per ogni impresa: riviste, libri, eventi, format e spot TV, materiali promozionali, studio e realizzazione di loghi e marchi aziendali.

Mercoledì, 12 Marzo 2014 22:34

Su Pilloni Fuiu

Scritto da
Vota questo articolo
(0 Voti)

Una borta ci fiada unu rei chi teniada unu bellissimu canarieddu, e du stamada meda, e iada incarrigau apposta unu serbidori po di donai a pappai, po d’attendi in tottu, e po chi no si fuessidi.

Ma una bella dì, in d’unu momentu chi su serbidori iada lassau su sportellittu de sa cabbia obertu, su canarieddu si ‘nci fiada fuiu. Su serbidori fiada disperau, puita scidiada chi su rei chi boliada beni a su canariu, no aida a porri sunfrì ch’issu ci d’essidi lassau fuì.

Infatti, bennui su rei a sci’ su fattu iada donau s’ordini chi ‘nc’essiti bogau po sempri su serbidori de su palaziu.

Su serbidori insaras iada cumenzau a prangi e a domandai perdonu e grazia, po sa famiglia manna chi teniada, promittendi e giurendi chi una simili mancanza non d’iada a essi fatta prusu.

Insars su rei, moviu a compassioni, d’ia fattu zerrai a sa presenzia sua, e d’ia nau:-“Ascurta: si tui mi spiegas duas cosas chi deu ti domandu, t’happu a lassai in su palaziu miu; si no ti’nci fazzu bogai de mala manera”.

“Neridi, Maestadi – iada arrispostu su serbidori – deu seu prontu a totu” ”Ebbene, tui deppis nai crasi sa distanzia chi ‘nc’esti de innoi a su xelu e cantu perdas ci funti boffias po fabbricai su palaziu miu”. Su serbidori promittidi chi iad’arrispundi a sa domanda, mancai in su coru su scidessidi de no essi bonu.

Infatti ci frada bessiu prangendi de su palziu, e iada agattau in s’arruga unu goppai suu, chi dibidenddu prangi, d’iada domandau su motivu.

E isu d’iada cantau su fattu. “Esti po custu chi si disperais?- d’iada nau su goppai – sa risposta e facili a d’aggattai, e deu si da nau subitu.

Pigai unu rotulu de ‘spagu mannu mannu e narai a su rei chi custaè sa distanza chi ‘nc’esti de sa terra de su xelu, e po sa cantidadi de is perdas, narraidi chi ci’ndi funti dus milionis. Si issu circada de fai osservazionis, naraiddi chi misurini issu sa distanza, e chi contidi is perdas”.

Su serbidori si’ndi fiada andau totu cuntentu , e s’incrasi si fiada presentau a su rei.

“Ebbene- d’ia nau su rei – ita hasi fattu po su chi t’happu ordinau? “” Eccu, Maestadi, sa risposta: sa distanza ch’nc’esti de sa terra a su xelu è custa” . E di presentada su rotulu.

Su rei iada nau:”No esti beru, no esti custa”. E su serbidori:”Misuridda e ada bi si happ’a tenni arrexioni”. Su rei insaras si fia cittiu, poita no’scidiada ita arrispondi:”E is perdas chi funti in su palaziu miu?”.Iada nau su rei.

“In su palaziu su’ ci funti dus milionis de perdas. “Oh – arrispondi su rei – custu poi no è berus assolutamente”. “Si si - iada nau su serbidori – custu è berissimu: fazadiddas contai e ad’a bi’ si happu nau sa beridadi”.

Su rei , meravigliau de su spiriu de su serbidori, non solu d’iada tentu in domu sua, ma d’iada donau una summa de dinai, chi su serbidori iada dividiu cun su goppai , poita d’iada cunzillau su modu de si ‘ndi bessì de impicciu.

Letto 1051 volte
Altro in questa categoria: Sa piciocca gulosa »