GIA COMUNICAZIONE di Giorgio Ariu
Dal 1971 raccontiamo e promuoviamo le meraviglie della Sardegna: le sue coste, la sua gente e le sue tradizioni. Attraverso le nostre riviste, i nostri libri, e le campagne su misura per ogni ente pubblico e privato. La nostra Casa Editrice offre sistemi integrati di comunicazione per ogni impresa: riviste, libri, eventi, format e spot TV, materiali promozionali, studio e realizzazione di loghi e marchi aziendali.

Mercoledì, 12 Marzo 2014 22:45

Is cunzillus de Salomoni

Scritto da
Vota questo articolo
(1 Vota)

Una borta ci fiada unu negozianti, chi teniada un negoziu de arroba. Una dì a mengianu chizzi, est’andau a oberri su negoziu e in su scalinu had’agattau un omini mortu; hadi timiu de d’arrestai; e it’ha’ fattu? Si ‘nc’è partiu; had’abbandonau sa mulleri e tres fillus.

Arribada a unu paisu, circada de s’impiefai e no’ndi podiad ‘agattai. Finzamenti, intendidi chi unu circàda unu camerieri, e issu po no’ndi porri agattai nisciun’atru ha’nau:”Mi nc’intru innoi”. E accittotu iada fattu.

Custu signori si naràda Salomoni:totus is abitantis andanta aund’èsti custu a pigai cunzillus, si comenti du tenianta comenti un profeta. Custu camerieri du bolianda meda beni, comenti su meri boliada beni a issu, e c’est’atturrau bint’annus. In cuscus bint’annus no iada scippiu mai de sa famiglia sua. Una dì d’ha nau a su meri: “ Su meri happu dezzidiu de mi’nd’andai aund’è sa famiglia mia. Arrangimì su contu chi deppu partì”.

Custu in su tempus chi ci fiada, no ia’ pagau mai nudda de sa paga chi d’aspettada.

Su meri had’arrangiau su contu, e d’ha donau trexentusu scudus. S’esti dispindiu po si ‘nd’andai; candu fiad’in sa scala calendi, su meri d’ha zerriau, e d’ha nau: “Totus’ beint’a pigai cunzillusu de mei, e tui ti’nd’andas aici?”

D’had’arrispostu su serbidori: “Cantu bolidi po unu cunzillu?””Centu scudos”.

S’è penzau beni,insaras e torrau arziai d’ha’ donau is centu scuduse d’ha nau;”Donimì su cunzillu” E su meri d’ha’ nau:”No lessis s’arruga beccia po sa noa”. “ Eh un fueddu solu centu scudus!”iad’arrispostu su serbidori. ”Si – ha’ nau su meri – ti du fazzu po ti ‘ndi arregordai”.

Candu fiand’in sa scala è torrau arziai, e d’ha’nau: “Su meri donimì un atru cunzillu”. E di donada atrus centu scudus e narada su cunzillu: “Non ti ficcas in fattus allenus”. E tra issu iat nau:”Imoi, po portai a domu centu scudu, mellus mi pigu un atru cunzillu”.E d’ha pigau:”Su feli de oi lassaddu a crasi”. Si ‘ndi fiand’andendi e su meri d’ha zerriau da donau unu pani e d’ha nau:”Custu non du seghis si non sesi in sa mesa cun totu sa famiglia tua.” “Si si” arrispundi su serbidori e partidi.

Candu fiad’in camminu incontrada tanti genti, e danti nau “Benis cun nosu?”Issu subiti s’est arregordau de su cunzillu e ha nau tra de isasu “Happus donau centu scudus a su meri mio chi m’ha’ nau a non lassai s’arruga beccia po sa noa”. E no ast’andau cun caddas, ma ha’sighiu s’arruga chi fia’ fendi.

Sighid’andai; apustis de unu pagu intendidi tanti ‘sparus , tantis zerrius, e fiada chi is bandidus ianta mortu ai cuddas

E issu ha’nau:”Bellus e beneditus di sianta a su meri miu:m’ha’ salvau sa vida”.Sighid’a camminai e hadi scurigau: e non teniada aundi alloggiai, ca fiada in su desertu

Finzamenti de attesu dibi una lusgisgedda, e camminada finzas chi’nci arribada. Ingunis ci fiad’una domu, tocca sa porta e oberinti; ha domandau si di donanta alloggiu po sa notti; d’hanti nau chi si, e d’hanti fattu intrai.

Su meri de custa domu fianda fendi sa cena; apparricciada sa mesa e si sezzinti a pappai.Su meri oberid’unu sutterragnu, e’ndi’ fai dessì una femmina; custa fiada zurpa; d’ha donau a pappai in nd’una conca de mortu e po cugliera un arrogu de canna. De chi anti accabau , ci d’ha fatta torrai a calaie ci d’inserrada.

Insaras d’ha nau su passeggeri:”Ita ‘ndi narasa de custu chi hadi bistu?” Issu had’arrispostu:” issu had’a sci’is finis suus”. Insaras su meri de sa domu d’ha nau: “Custa è nulleri mia. Candu deu partia, issa arriciad’un atr’omini; deu seu begnu adomu, ‘nc’appu incontrau a’ custu e d’appu mortu”; su partu ni hàappu donau a issa , esti sa conca de cuss’omini e sa cugliera esti sa canna chi’ndi happu bogau is ogus a issa”.E d’ha domandau “Ita ti paridi?”beni fattu o mali fattu?” Issu d’had asrrispostu chi fia beni fattu. Su meri d’ha nau : “Bravu : si m’iast’arrispostu su contrariu , t’emu mortu”. E ha nau su passeggeri:” Benedittus di sianta a su meri miu is centus scudus: m’ha salvau sa vida duas bortas”.

S’incrasi esti partiu.

S’annotti arribad’a su logu suu e andada a s’arruga aundi ia’lassau sa famiglia e in cussa domu ci fia ‘ tanti luxi, e bidi sa mulleri affacciada cun d’unu giovineddu, totu tocchendiddi s facci cun’nd’una grandu cunfianza. Issu tenia’ tanti feli chi da bolia sparai; insandus s’esti penzau beni e ha’ nau: “Centu scudus happu donau a su meri miu, chi ha’ nau: su feli de oi lassad’a crasi”. Finzamenti domandad’a una femmina de s’arruga , a bi’ita ci fiad’in cussa domu. Issa d’had’arrispostu chi cussu fia su fillu e ch’ia nau missa sa prima dì.

Insaras ha nau: “ Bellus e benedittus di sianta is centu scudus e su meri miu; m’ha salvau sa vida po tres bortas”. Insaras est’arziau a domu sua, ha’ toccau sa porta sa mulleri hadi subitu obertu, funti begnus is fillus chi no du conoscianta e d’hanti totu impressau; insandue sa genti si ‘ndest’andada, e issus fiant andau a cenai; issu ia’segau su pani, e ‘nc’ iada agattau is trexentus scudus, chi su meri ia’ pigau po non si ‘ndi scaresci de is cunzillus.

Letto 1102 volte